BIOGAZ
Biogaz jest produktem beztlenowej fermentacji odpadów organicznych. Fermentacja odbywa się w specjalnie do tego celu zbudowanych komorach lub odpowiednio przygotowanych wysypiskach śmieci. Najbardziej pożądanym składnikiem biogazu jest metan CH4 - jego zawartość decyduje o wartości kalorycznej uzyskiwanego gazu. Bez obawy popełnienia dużego błędu można przyjąć, że resztę składu biogazu stanowią dwutlenek węgla CO2 i tlen O2 oraz niewielkie ilości siarkowodoru H2S i wodoru H2. Zawartość poszczególnych składników jest zależna od rodzaju substratów oraz od stosowanej technologii fermentacji np. biogaz wysypiskowy zawiera zwykle ok. 40% metanu, biogaz uzyskiwany z fermentacji odpadów roślinnych i zwierzęcych – ok. 60%.

Przykładowy skład biogazu produkowanego przez instalację w oczyszczalni ścieków:
CH4= 61%, CO2 = 38%, O2 = 1%, H2S = 89 ppm.W dobie oszczędności i poszukiwania nowych źródeł energii, szczególnie tych odnawialnych, wykorzystanie biogazu wydaje się szczególnie interesujące. Możliwość zutylizowania odpadów z produkcji spożywczej i zwierzęcej oraz odpadów komunalnych, przy jednoczesnym uzyskaniu energii elektrycznej i ciepła kusi coraz większą liczbę użytkowników. Żeby przedsięwzięcie nie okazało się jednak źródłem problemów i nieprzewidzianych kosztów, warto wykorzystać nowoczesne urządzenia pomiarowe i doświadczenie ich producentów. Czasy prowadzenia skomplikowanych procesów „na oko” są już przeszłością.


Typowa instalacja biogazowa składa się ze źródła biogazu, układu odwadniania i oczyszczania (odsiarczania), zbiornika magazynowego, flary oraz jednostki kogeneracyjnej. W skład takiej jednostki wchodzą: jeden lub kilka silników zasilanych biogazem, generatory elektryczne i wymienniki ciepła.
 Pomiary w instalacjach biogazowych Zobacz aparaturę pomiarową dla biogazowni


Budowa instalacji biogazowej ma najczęściej na celu:

- pozbycie się odpadów z procesów produkcyjnych
- wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne lub na sprzedaż
- uzyskanie certyfikatów pochodzenia energii ze źródła odnawialnego i/lub wysokosprawnej kogeneracji.